Przejdź do treści

Dziękujemy za odwiedziny

Zaciekawiły Cię znalezione tu informacje? Chciałbyś dowiedzieć się co zrobić, żeby otrzymać wsparcie sprzedaży certyfikowanej wołowiny QMP? Zostaw numer telefonu, a my oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Możesz zablokować umieszczanie plików cookies na twoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki.

Zamknij

Regulamin Programu Promocji QMP

REGULAMIN PROMOCJI 

§1. Wprowadzenie

 1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Program Promocji QMP”.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Promocji „Program Promocji QMP”.
 3. Organizatorem Promocji jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.
 4. Do Promocji Uczestnik może przystąpić w terminie od 15 sierpnia do 31 stycznia 2016 r. (Okres trwania Promocji”).
 5. Biorąc udział w Programie Uczestnik akceptuje Regulamin Promocji.
 6. Projekt finansowany jest z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

§2. Definicje

Organizator Programu Promocji QMP – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 4.

Wołowina z certyfikatem jakości Quality Meat Program (QMP) - wołowina wyprodukowana w Systemie jakości Quality Meat Program (QMP), która posiada na etykiecie oznaczenie certyfikatem Systemu QMP.

Uczestnik Programu Promocji – uczestnikiem promocji może być restauracja, sieć restauracji, sklep, sieć sklepów bądź dystrybutor promujący oraz posiadający w swojej ofercie wołowinę z certyfikatem jakości Quality Meat Program (QMP).

Program Promocji QMP – dobrowolna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na promocji produktów QMP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o współpracy - umowa jaką na czas Promocji zawiera Uczestnik Programu z Organizatorem Promocji w ramach, której realizowane są działania promocyjne objęte Programem Promocji.

Strona/y – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Uczestnik Promocji.

§3.  Zasady i warunki współpracy

 1. Uczestnikiem Promocji jest osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą („Uczestnik”), która w Okresie trwania Promocji zawrze Umowę ("Umowa o współpracy") z Organizatorem Programu Promocji QMP.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest sprzedaż wołowiny z certyfikatem jakości Quality Meat Program oraz podpisanie umowy z Organizatorem Programu Promocji.
 3. Program Promocji QMP polega na realizacji określonych w Umowie o współpracy działań promocyjnych mających na celu wsparcie sprzedaży wołowiny  z certyfikatem jakości QMP.
 4. W ramach Umowy o współpracy Uczestnik objęty Programem Promocji QMP zobowiązany jest do:
 •  Odpowiedniego oznakowania i ekspozycji produktów QMP - dotyczy sklepów detalicznych.
 •  Odpowiedniej dystrybucji i rozmieszczenia materiałów promocyjnych Programu QMP - dotyczy sklepów detalicznych i restauracji.
 •  Monitorowania wielkości sprzedaży Produktów QMP w trakcie trwania Programu Promocji oraz sporządzania raportów w celach statystycznych, które umożliwią Organizatorowi określenie skuteczności działań promocyjnych.
 •  Przygotowania dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych działań promocyjnych dla Organizatora Promocji, która będzie niezbędna do rozliczenia projektu w ramach Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 1. Uczestnik Programu sam zgłasza chęć uczestnictwa w Programie Promocji QMP.
 2. Uczestnik Programu może korzystać ze znaku jakości QMP w swoich działaniach i materiałach promocyjnych.
 3. Organizator Programu Promocji w ramach Umowy o współpracy może zaoferować:
 • Bezpłatny pakiet materiałów promocyjnych do oznakowania sklepu bądź restauracji.
 • Degustacje wołowiny QMP w sklepie, restauracji bądź u dystrybutora.
 •  Bezpłatną reklamę dla sklepu lub restauracji - typu outdoor, w Internecie lub lokalnych mediach.
 • Szkolenia dla sprzedawców z degustacją wołowiny.
 • Wyjazdy studyjne dla dystrybutorów do certyfikowanych zakładów lub gospodarstw.

§4. Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację ustnie, osobiście lub telefonicznie pod adresem Organizatora najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje powołana do tego przez Organizatora Komisja.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym, wysłanym w terminie, o którym mowa powyżej.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz na stronie internetowej Programu Promocji QMP www.qmpbeef.eu .
 2. PZPBM jako Organizator i administrator danych, informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu realizacji Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.